Um sjóðinn

Starfsmenntunarsjóður embættismanna starfar á grundvelli reglna kjararáðs um starfskjör þar til annað hefur verið ákveðið. Samkvæmt reglum kjararáðs um almenn starfskjör, frá 17. nóvember 2015, renna 0,92% af mánaðarlaunum þeirra sem eiga aðild að honum í starfsmenntunarsjóðinn.

Markmið sjóðsins er að auka tækifæri þeirra sem aðild eiga að honum til framhalds- og endurmenntunar svo og tölvukaupa.

Aðild að sjóðnum eiga embættismenn sem heyra undir úrskurð Kjararáðs (aðrir en prestar) og þeir starfsmenn ríkisins sem standa utan stéttarfélaga.

Rétt á styrkjum úr sjóðnum öðlast sjóðfélagar um leið og ráðningarsamband hefst og lýkur 6 mánuðum eftir að því lýkur. Sjóðfélagar eiga rétt á styrkjum fyrstu sex mánuði í launalausu leyfi.

Heimilt er að veita fagfélögum eða stofnunum sjóðfélaga styrki vegna námskeiða, ráðstefna eða fræðslu sem tengjast með beinum hætti starfsemi viðkomandi stofnana og stuðlar að starfsþróun sjóðfélaga.

Sótt er um styrki á vefsíðu sjóðsins starfsmenntunarsjodur.is

Hvað er styrkt?

Stuðningur er veittur til þátttöku á ráðstefnum, námskeiðum, til viðurkennds framhaldsnáms með samþykki hlutaðeigandi ráðuneytis, til tölvukaupa eða annars sem samræmist markmiðum sjóðsins. Kostnaður umsækjanda vegna starfsþróunar, þjálfunar (þ.m.t. markþjálfunar og handleiðslu) eða þekkingaröflunar í samræmi við markmið sjóðsins, svo og ferðakostnaður sem hlýst af framangreindu er styrkhæfur, svo sem nánar er kveðið á um í reglum þessum. Tómstundanámskeið eru ekki styrkhæf. Þá er greiddur kostnaður vegna tölvukaupa.

Fjárhæðir

Hámarksupphæð styrkja til sjóðfélaga er 750.000 kr. á hverjum 24 mánuðum, þar af er styrkur vegna tölvukaupa að hámarki 150.000 kr. á hverjum 24 mánuðum.

Greiðslur

Að jafnaði er greitt úr sjóðnum eftir að umsækjandi hefur gert grein fyrir útlögðum kostnaði með frumriti reikninga eða öðrum sannanlegum hætti.

Ef styrksloforðs er ekki vitjað innan 6 mánaða frá dagsetningu tilkynningar sjóðsins til umsækjanda fellur styrkloforðið niður.

Stjórn sjóðsins

Í stjórn sjóðsins sitja þrír fulltrúar skipaðir af fjármála- og efnahagsráðherra, þar af a.m.k. einn samkvæmt tilnefningu Félags forstöðumanna ríkisstofnana. Einn þeirra gegnir jafnframt formennsku. Stjórn sjóðsins getur ráðið til sín starfsmann til að annast umsýslu og afgreiðslu umsókna, greiðslu styrkja í samræmi við fyrirmæli stjórnar og ritun fundargerða. Stjórn sjóðsins fundar eftir því sem þurfa þykir til að fjalla um umsóknir og aðkomu sjóðsins að einstökum verkefnum.

Stjórn:
Guðrún Jóhanna Guðmundsdóttir, formaður
Stefán Guðmundsson
Margrét Hauksdóttir

Starfsmaður sjóðsins er Þyri Hall

Stjórn sjóðsins heldur fundi annan hvern mánuð að jafnaði, þar sem fjallað er um umsóknir sem bárust milli funda.

Starfsmenntunarsjóður embættismanna
[email protected]