Úthlutunarreglur starfsmenntunarsjóðs embættismanna

Úthlutunarreglur starfsmenntasjóðs eru settar á grundvelli samþykkta sjóðsins.

 1. Markmið sjóðsins er að styðja sjóðfélaga til að viðhalda og þróa starfshæfni sína og menntun. Hvað forstöðumenn og stjórnendur varðar er áhersla lögð á stuðning til að standa undir kröfum sem gerðar eru til þeirra í stjórnendastefnu ríkisins á hverjum tíma. Sjóðurinn getur jafnframt átt frumkvæði að verkefnum í þágu sjóðfélaga sem samræmist markmiðum sjóðsins.
 2. Rétt á styrkjum úr sjóðnum öðlast sjóðfélagar sex mánuðum eftir að ráðningarsamband hefst og lýkur sex mánuðum eftir að ráðningarsambandi lýkur. Sjóðfélagar eiga rétt á styrkjum fyrstu sex mánuði í launalausu leyfi. Heimilt er að veita fagfélögum eða stofnunum styrki vegna námskeiða, ráðstefna, þjálfunar eða fræðslu sem tengjast með beinum hætti starfsemi viðkomandi fagfélaga og stofnana og stuðlar að starfsþróun sjóðfélaga, nýsköpun, framþróun og/eða bættu verklagi.
 3. Í stjórn sjóðsins sitja þrír fulltrúar skipaðir af fjármála- og efnahagsráðherra, þar af einn samkvæmt tilnefningu Félags forstöðumanna ríkisstofnana. Einn þeirra gegnir jafnframt formennsku. Stjórn sjóðsins getur ráðið til sín starfsmann til að annast umsýslu og afgreiðslu umsókna, greiðslu styrkja í samræmi við fyrirmæli stjórnar og ritun fundargerða. Stjórn sjóðsins fundar eftir því sem þurfa þykir til að fjalla um umsóknir og aðkomu sjóðsins að einstökum verkefnum.
 4. Stuðningur er veittur til þátttöku á ráðstefnum, námskeiðum, til viðurkennds framhaldsnáms með samþykki hlutaðeigandi ráðuneytis. m.a. í samræmi við reglur um starfskjör forstöðumanna nr. 490/2019, eða annars sem samræmist markmiðum sjóðsins. Kostnaður umsækjanda vegna starfsþróunar, þjálfunar (þ.m.t. markþjálfunar og handleiðslu eða annarrar persónulegrar eflingar í hlutverki stjórnanda) eða þekkingaröflunar í samræmi við markmið sjóðsins, svo og ferða- og gistikostnaður sem hlýst af framangreindu er styrkhæfur. Tómstundanámskeið eru ekki styrkhæf.
 5. Hámarksupphæð styrkja til sjóðfélaga er 1.000.000 kr. á hverjum 24 mánuðum.
 6. Umsóknum skal skilað inn til Starfsmenntunarsjóðs embættismanna með rafrænum hætti í gegnum umsóknarvef á www.starfsmenntunarsjodur.is.
 7. Stjórn Starfsmenntunarsjóðs embættismanna sker úr um vafaatriði, t.d. um sjóðsaðild eða styrkhæfi umsókna og tekur á öðrum málum sem upp kunna að koma. Sjóðfélagar skulu vanda frágang umsókna og tilgreina nákvæmlega hvernig þeir ætla að verja styrknum og hvernig styrkurinn kemur til með að auka almenna starfshæfni, ásamt því að svara öðrum atriðum sem um er spurt í rafrænu umsóknarferli. Ella geta umsækjendur átt það á hættu að umfjöllun um umsóknir þeirra sé frestað þar til bætt hefur verið úr. Þegar umsókn hefur verið metin er niðurstaðan tilkynnt með tölvupósti.
 8. Greiðslur úr sjóðnum fara fram eftir að umsækjandi hefur gert grein fyrir útlögðum kostnaði með frumriti reikninga eða öðrum sannanlegum hætti. Framvísa þarf reikningi sem sannanlega er greiddur af sjóðfélaga sjálfum. Í byrjun hvers árs eru sendar upplýsingar til skattyfirvalda þar sem gerð er grein fyrir styrkþegum og styrkfjárhæðum næstliðins árs. Sjóðfélagi ber ábyrgð á því að varðveita frumrit reiknings vegna þess kostnaðar sem styrkur hefur fengist fyrir til að afhenda skattyfirvöldum sé þess óskað.
 9. Stjórn ákveður hvaða fjármagn er veitt til að styrkja verkefni stofnana og fagfélaga hverju sinni samkvæmt reglum þessum.
 10. Greiðsla styrks er háð því að reikningur berist innan 12 mánaða frá lokum náms/verkefnis og fellur styrkloforð niður að þeim tíma loknum hafi reikningur ekki borist sjóðnum.
 11. Í undantekningartilvikum getur stjórn vikið frá þeim viðmiðum sem koma fram í 5. tölulið, með hliðsjón af markmiðum sjóðsins. Horft verður til þátta sem skilgreindir hafa verið í stjórnendastefnu ríkisins sem eru heilindi, leiðtogahæfni, árangursmiðuð stjórnun og samskiptahæfni þegar verið er að meta umsóknir. Þessar undantekningar taka ekki til formlegs framhaldsnáms.
 12. Ef sjóðfélagi er ósáttur við afgreiðslu í stjórn sjóðsins á styrkumsókn sinni og fylgigögnum á hann ávallt rétt á að vísa erindi sínu á ný til stjórnar sjóðsins með rökstuddum hætti sem fjallar þá um umsóknina aftur. Verður afgreiðslan þá tekin upp á næsta fundi stjórnar.

Reglurnar gilda frá 1. apríl 2022.

Starfsmenntunarsjóður embættismanna
[email protected]